Informații generale

 • Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
 • Axa prioritară: 2 “Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
 • Domeniul major de intervenţie: 2.1. ”Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”
 • Titlul proiectului: „Practică economică și managerială în organizații românești – PRACTOR
 • Beneficiar/ Partener: Academia de Studii Economice din Bucureşti
 • Partener: Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România
 • Numărul de identificare al contractului: POSDRU/161/2.1/G/141010
 • Durata proiectului: 18 luni
 • Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 2,081,939.00 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă solicitată 2,040,300.22 lei

Scop și obiective

Obiectivul general: dobandirea, dezvoltarea, evaluarea și valorificarea de aptitudini practice de muncă pentru studenții din ciclul economic de licență în vederea facilitării inserției acestora pe piața forței de muncă. Studenții vor beneficia de o flexibilizare a orientării profesionale pe care o vor urma după absolvire pe piața forței de muncă și, de asemenea, de o cunoaștere reală a exigențelor pe care le implică ocuparea unui loc de muncă în cadrul unor firme reale.

 1. Dezvoltarea unui program de practică economică managerială pentru 500 de studenți din ciclul de licentă
 2. Inițierea și dezvoltarea de parteneriate între A.S.E. și mediul de afaceri
 3. Amplificarea nivelului monitorizării inserției studenților pe piața muncii
 4. Evaluarea corelării abilităților, aptitudinilor și cunoștințelor dobândite în firmele gazdă de practică și fundamentul teoretic dobândit în A.S.E. prin intermediul firmelor de exercitiu
 5. Îmbunătățirea procedurilor de realizare a practicii economice în A.S.E și creșterea vizibilității practicii economice în curricula universitară

Domenii de practică

 • Ansamblul firmei
 • Domeniul Producţie
 • Domeniul Comercial
 • Domeniul Financiar – Contabilitate
 • Domeniul Resurse umane

Leave a Reply